Thư báo Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng – Xuất hành 10 và Golgotha 1

1125

Ban Huấn giáo – Thiếu nhi thông báo sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 và cấp 3 năm 2019.

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/10/THƯ-MỜI-XUẤT-HÀNH-GOLGOTHA-20191001-fix.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Danh sách đăng ký tham dự Xuất Hành và dự kiến tham dự Golgotha 1 đã được gửi đến Quý Trưởng qua email.

 

Hướng dẫn tham sự Sa mạc:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/10/Xuat-Hanh-10-HuongDanThamDu.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/10/Golgotha-1-HuongDanThamDu-fix.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Danh sách dự kiến:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/10/C3-Golgotha-Danh-sach-du-kien.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/10/ĐĂNG-KÝ-XUẤT-HÀNH-10-20191001.pdf” download=”all” viewer=”google”]