Mẫu bài làm Hậu Sa mạc

3003

Để thống nhất trong quy cách bài làm Hậu sa mạc, tiểu Ban hành Chánh các Sa mạc đề xuất các Sa mạc sinh sử dụng form mẫu bài làm như sau:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2019/06/GA3_MASMS_tenthanh_hovaten.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Một vài lưu ý:

  1. Mỗi Sa mạc có 1 mã riêng, và được quy định như sau: Tên Sa mạc + Thứ tự Sa mạc. Ví dụ: Xuất Hành 8 sẽ có mã là XH8, Galilê 3 sẽ có mã là GA3….
  2. Mỗi Sa mạc sinh chỉ có duy nhất một mã số, được cấp khi tham dự Sa mạc lần đầu tiện tại Gp.Xuân Lộc. Mã Sa mạc sinh sử dụng xuyên suốt từ Huynh trưởng cấp 1 đến cấp 3. Mã này được viết dưới dạng XL+dãy số.
  3. Cú pháp của Mã Sa mạc sinh như sau: XL + 2 số cuối của năm + sa mạc Xuất Hành + số thứ tự trong năm. Ví dụ: XL1806001.
  4. Mã Sa mạc sinh sẽ được thông báo trong Sa mạc huấn luyện, và được nhắc lại trong mỗi Sa mạc.
  5. Tên Thánh, họ và tên, tên giáo hạt và giáo xứ, VIẾT HOA có dấu đầy đủ.
  6. Ngày sinh viết theo định dạng: Ngày (2 số) – tháng (2 số) – năm (4 số). Ví dụ: 01/01/1990.
  7. Tiêu đề Email và tên của File đính kèm phải đúng các thông tin, theo thứ tự như sau: Mã sa mạc_Mã SMS_tên thánh_họ và tên, ví dụ: GA3_XL1806001_Giuse_NguyenVanA (tên ghi không dấu)