Lịch Báo Giảng 2018 -2019 : Khối Xưng Tội

1818

Lời Ngỏ: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/0-TRANG-ĐẦU-LICH-BÁO-GIÁNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xưng Tội 1:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/XUNG-TOI-1-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xưng Tội 2: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/XUNG-TOI-2-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Xưng Tội 3:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/XUNG-TOI-3-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]