Lịch Báo Giảng 2018 -2019 : Khối Thêm Sức

1923

 

Lời Ngỏ: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/0-TRANG-ĐẦU-LICH-BÁO-GIÁNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Thêm Sức 1:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/THEM-SUC-1-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Thêm Sức 2:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/THEM-SUC-2-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Thêm Sức 3:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/THEM-SUC-3-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]