Lịch Báo Giảng 2018-2019 : Khối Khai Tâm

2419

Lời Ngỏ: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/0-TRANG-ĐẦU-LICH-BÁO-GIÁNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Khai Tâm 1: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/KHAI-TAM-1-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Khai Tâm 2: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/KHAI-TAM-2-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]