Lịch Báo Giảng 2018-2019 : Khối Sống Đạo

1172

Lời Ngỏ: 

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/0-TRANG-ĐẦU-LICH-BÁO-GIÁNG.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Sống Đạo 1:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/SONG-DAO-1-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Sống Đạo 2:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/SONG-DAO-2-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Sống Đạo 3:

[embeddoc url=”http://hgtnxl.org/wp-content/uploads/2018/08/SONG-DAO-3-2018-2019-TNTT.pdf” download=”all” viewer=”google”]