2 Tháng Mười Hai, 2022

Giáo Lý Hồng Ân

Lịch Báo Giảng 2018-119 – Khối Bao Đồng, Hồng Ân

Lời Ngỏ:  Khối Bao Đồng: Khối Hồng Ân:

Lịch Báo Giảng 2018-2019 : Khối Sống Đạo

Lời Ngỏ:  Sống Đạo 1: Sống Đạo 2: Sống Đạo 3:  

Lịch Báo Giảng 2018 -2019 : Khối Thêm Sức

  Lời Ngỏ:  Thêm Sức 1: Thêm Sức 2: Thêm Sức 3:

Lịch Báo Giảng 2018 -2019 : Khối Xưng Tội

Lời Ngỏ:  Xưng Tội 1: Xưng Tội 2:  Xưng Tội 3:

Lịch Báo Giảng 2018-2019 : Khối Khai Tâm

Lời Ngỏ:  Khai Tâm 1:  Khai Tâm 2: 

Giáo Án Khối Vào Đời (I) : Dẫn Vào Kinh Thánh – Bài 1,2

Bài 1: Bài 2 (tiết 1):  Bài 2 (tiết 2):   

Thủ Bản Mới – Sống Đạo

Giáo án powerpoint:

Thủ Bản Mới – Đến Bàn Tiệc Thánh

Thủ Bản Mới - Đến Bàn Tiệc Thánh Giáo án powerpoint:

Thủ Bản Mới – Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần

Thủ Bản Mới - Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần :-) Giáo án Powerpoint: https://drive.google.com/open?id=1L9uMAvNZQk2uxSG5F8uriEIL9IDZ3deE