31 Tháng Mười, 2020

Thiếu Nhi Thánh Thể

Tài Liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1

? Bạn là tu sĩ, nữ tu, chủng sinh, linh mục, bạn muốn huấn luyện huynh trưởng trong cộng đoàn mà mình phục vụ?...